BDSM Coaching

BDSM Coach is onderdeel van 

TheLadyLux.com en Coachingbylux.com

 

Naast Pro Domme ben ik ook werkzaam als therapeut en coach, mijn praktijk omvat een breed scala aan ervaringen. Ik ben gespecialiseerd in traumatherapie en ook religieuze traumatherapie (vooral voor ex-Jehovah’s Getuigen omdat ik ooit een van hen was), rouwbegeleiding (waar ik ook toepas wat ik heb geleerd uit zelfervaring na het verlies van mijn zoon), ik coach individuen om om te gaan met chronische ziekte en pijn en ik coach ook mensen met genderverkenning en transitie. Door mijn uiteenlopende expertise kan ik een allesomvattende benadering van geestelijke gezondheid bieden, die tegemoet komt aan een breed scala aan persoonlijke uitdagingen en reizen.

Mijn praktijk gaat echter ook verder dan de traditionele therapeutische setting. Ik faciliteer ook sessies waarin individuen en koppels vrijuit kunnen praten over hun interesses en verlangens op het gebied van BDSM.

“Het is belangrijk om te begrijpen dat deze service niet de beoefening van BDSM zelf inhoudt; in plaats daarvan werkt het binnen een therapeutisch en coachend kader. In deze setting kun je openlijk praten over je interesses, obstakels en gebieden waarop je begeleiding nodig hebt op je ontdekkingsreis. Het is ook een ruimte waar je openhartig kunt praten over je ervaringen en hoe die je leven hebben beïnvloed. Daarnaast is coaching voor koppels een beschikbare optie.”

Uiteindelijk zijn therapie, kink, trauma, verdriet, genderverkenning, al deze facetten van de menselijke ervaring met elkaar verbonden. Ze dragen bij aan het complexe plaatje van wie we zijn. Door deze integratieve benadering van therapeutische coaching te omarmen, bied ik een veilige ruimte voor individuen om deze aspecten van hun identiteit te verkennen en te begrijpen, waardoor ze uiteindelijk in staat worden gesteld om meer vervulde, authentieke versies van zichzelf te worden.

BDSM-COACHING IN DE THERAPEUTISCHE PRAKTIJK

BDSM, wat staat voor Bondage, Discipline, Sadisme en Masochisme, wordt vaak gezien door een lens van taboe en onbegrip. Maar binnen de grenzen van toestemming, vertrouwen en communicatie kan BDSM voor sommige mensen een essentieel aspect zijn van hun persoonlijke en seksuele identiteit.

Voor degenen die zich identificeren met BDSM of nieuwsgierig zijn naar het verkennen van dit aspect van hun persoonlijkheid, kan een therapeut met ervaring en training in BDSM-coaching cruciaal zijn. Dit is waarom:

Begrip en acceptatie

BDSM is veelzijdig en zeer persoonlijk. Een getrainde therapeut kan cliënten helpen dit deel van hun interesse en seksualiteit te begrijpen en accepteren zonder oordeel of stigma. Ze kunnen cliënten begeleiden bij het verkennen van wat BDSM voor hen betekent, hen helpen hun verlangens en grenzen te verwoorden en zelfacceptatie aanmoedigen.

Veilige exploratie

Een BDSM-coaching therapeut kan cliënten helpen om hun interesses veilig en ethisch te verkennen. Dit omvat het bespreken en stellen van duidelijke grenzen, het begrijpen van het belang van toestemming en het leren over veilige praktijken. Deze verkenning kan leiden tot persoonlijke groei, meer zelfvertrouwen en bevredigende relaties.

Onderliggende problemen aanpakken

Voor sommigen kan BDSM verband houden met diepere psychologische of emotionele problemen. Een therapeut met gespecialiseerde training in BDSM kan cliënten helpen deze verbanden te verkennen in een veilige en gecontroleerde omgeving, waarbij mogelijk onderliggende angsten, trauma’s of verlangens aan het licht komen.

Relatiebegeleiding

BDSM kan ook een rol spelen in relaties. Een BDSM-coaching therapeut kan paren of polyamoreuze relaties begeleiden op het gebied van communicatie, vertrouwen en wederzijds respect. De therapeut kan bemiddelen bij discussies over verlangens, grenzen en verwachtingen en zo een gezondere dynamiek bevorderen.

Stigma en maatschappelijk oordeel

Mensen die zich identificeren met BDSM of BDSM beoefenen kunnen te maken krijgen met maatschappelijke veroordeling of onbegrip. Een BDSM-bewuste therapeut kan een ondersteunende en accepterende ruimte bieden voor cliënten om deze uitdagingen te bespreken en strategieën te ontwikkelen om met deze externe druk om te gaan.

Conclusie

Een BDSM-coaching therapeut kan cliënten helpen om hun interesses veilig en ethisch te verkennen. Dit omvat het bespreken en stellen van duidelijke grenzen, het begrijpen van het belang van toestemming en het leren over veilige praktijken. Deze verkenning kan leiden tot persoonlijke groei, meer zelfvertrouwen en bevredigende relaties.

BDSM-coaching binnen therapie gaat niet over het promoten of aanmoedigen van specifieke praktijken. In plaats daarvan gaat het om het bieden van ondersteuning, begrip en begeleiding voor diegenen die BDSM een integraal onderdeel vinden van hun seksualiteit of relaties.

Zoals bij elke gespecialiseerde therapie is het belangrijk om een gekwalificeerde en ervaren therapeut te vinden die de complexiteit en nuances van BDSM met gevoeligheid, empathie en professionaliteit kan benaderen. Door BDSM te erkennen als een geldig en belangrijk aspect van de menselijke seksualiteit, kunnen therapeuten de unieke behoeften van hun cliënten beter ondersteunen en persoonlijke groei, zelfacceptatie en bevredigende relaties bevorderen.

DE THERAPIE & COACHING SESSIES DIE LUX AANBIEDT

Niet iedereen mag een sessie boeken, ze zal alleen diegenen toelaten die een juiste match zijn. De persoonlijke intake vindt plaats via e-mail.

Het tarief voor deze service is anders dan het tarief voor BDSM-sessies. Therapie & coaching sessies omvatten niet de beoefening van BDSM zelf, maar werken binnen een therapeutisch en coachingskader.

Prijs € 200,- Duur: 1,5-2 uur

________________________________________________________________________

 

THERAPY SESSIONS AND COACHING:

Besides being a Pro Domme I also works as a therapist and coach, my practice spans across a broad array experience. I specialize in trauma therapy and also religious trauma therapy (especially for ex Jehovah’s Witnesses as I was once one of them), grief counseling (where I also apply what I learned from self-experience after losing my son), I coach individuals to cope with chronic illness and pain and I also coach people with gender exploration and transition. My diverse expertise allows me to provide a comprehensive approach to mental health, catering to a vast range of personal challenges and journeys.

However, my practice also extends beyond the traditional therapeutic setting. I also facilitate kink exploration sessions where individuals and couples can talk freely about their interests and desires regarding BDSM.

“It’s vital to understand that this service does not involve the practice of BDSM itself; instead, it operates within a therapeutic and coaching framework. In this setting, you can openly discuss your interests, obstacles, and areas where you may need guidance on your exploratory journey. It’s also a space where you can candidly talk about your experiences and how they have impacted your life. Additionally, couples coaching is an available option.”

In the end, therapy, kink, trauma, grief, gender exploration, all these facets of human experience are interconnected. They contribute to the complex tapestry of who we are. By embracing this integrative approach to therapeutic coaching, I offer a safe space for individuals to explore and understand these aspects of their identities, ultimately empowering them to become more fulfilled, authentic versions of themselves.

BDSM COACHING IN THERAPEUTIC PRACTICE

BDSM, which stands for Bondage, Discipline, Sadism, and Masochism, is often perceived through a lens of taboo and misunderstanding. However, within the bounds of consent, trust, and communication, BDSM can be an essential aspect of personal and sexual identity for some individuals.

For those who identify with BDSM or are curious about exploring this aspect of their personality, a therapist who has experience and training in BDSM coaching can be crucial. Here’s why:

Understanding and Acceptance

BDSM is multifaceted and deeply personal. A trained therapist can help clients understand and accept this part of their interest and sexuality without judgment or stigma. They can guide clients in exploring what BDSM means to them, helping them articulate their desires and boundaries, and encouraging self-acceptance.

Een BDSM-coaching therapeut kan cliënten helpen om hun interesses veilig en ethisch te verkennen. Dit omvat het bespreken en stellen van duidelijke grenzen, het begrijpen van het belang van toestemming en het leren over veilige praktijken. Dit onderzoek kan leiden tot persoonlijke groei, meer zelfvertrouwen en bevredigende relaties.

BDSM coaching within therapy is not about promoting or encouraging specific practices. Instead, it’s about providing support, understanding, and guidance for those who find BDSM an integral part of their sexuality or relationships.

As with any specialized area of therapy, it is critical to find a qualified and experienced therapist who can navigate the complexities and nuances of BDSM with sensitivity, empathy, and professionalism. By recognizing BDSM as a valid and important aspect of human sexuality, therapists can better support their clients’ unique needs and foster personal growth, self-acceptance, and fulfilling relationships.

Safe Exploration

A BDSM-coaching therapist can help clients explore their interests safely and ethically. This involves discussing and setting clear boundaries, understanding the importance of consent, and learning about safe practices. This exploration can lead to personal growth, increased self-confidence, and fulfilling relationships.

Addressing Underlying Issues

For some, BDSM may be linked to deeper psychological or emotional issues. A therapist with specialized training in BDSM can help clients explore these connections in a safe and controlled environment, potentially uncovering underlying fears, traumas, or desires.

Relationship Guidance

BDSM can also play a role in relationships. A BDSM-coaching therapist can provide couples or polyamorous relationships with guidance on communication, trust, and mutual respect. The therapist can mediate discussions around desires, boundaries, and expectations, fostering healthier dynamics.

Stigma and Societal Judgment

Those who identify with or practice BDSM may face societal judgment or misunderstanding. A BDSM-aware therapist can provide a supportive and accepting space for clients to discuss these challenges and develop strategies for managing or coping with these external pressures.

Conclusion

BDSM coaching within therapy is not about promoting or encouraging specific practices. Instead, it’s about providing support, understanding, and guidance for those who find BDSM an integral part of their sexuality or relationships.

As with any specialized area of therapy, it is critical to find a qualified and experienced therapist who can navigate the complexities and nuances of BDSM with sensitivity, empathy, and professionalism. By recognizing BDSM as a valid and important aspect of human sexuality, therapists can better support their clients’ unique needs and foster personal growth, self-acceptance, and fulfilling relationships.

THE THERAPY & COACHING SESSIONS THAT LUX PROVIDES

Not everyone is allowed to book a session, she will only allow the ones who are a right match. The personal intake takes place via email. 

The rate for this service is different then the rate for BDSM sessions. Therapy & coaching sessions do not involve the practice of BDSM itself; instead, it operates within a therapeutic and coaching framework.

Price € 200,- Duration: 1,5-2 hours